Učenički dom Lovran - O nama

Općenito o Učeničkom domu Lovran i njegovoj povijesti

Učenički dom Lovran (u daljnjem tekstu: Dom)  smješten je u istoimenom gradu, desetak minuta vožnje udaljenom od Opatije. Grad Lovran nalazi se u Kvarnerskom zaljevu na dodiru planine Učke i Jadranskog mora, što mu daje posebnu draž. U mjestu postoje kvalitetni objekti – hoteli, restorani, frizerski i kozmetički saloni, potrebni za obavljanje učeničke prakse, te jedna od poznatijih bolnica u R. Hrvatskoj Klinika za ortopediju Lovran.

Učenički dom Lovran na sadašnjoj adresi datira još od 1985. godine kao sastavni dio Centra usmjerenog obrazovanja Drago Gervais Opatija (CUO Opatija). Dakle, pravni je sljednik Centra usmjerenog obrazovanja Drago Gervais Opatija, a osnovan je Odlukom o osnivanju Đačkog doma u Lovranu Skupštine Općine Opatija od 30.10.1991, i to temeljem čl. 138. i 142. Zakona o usmjerenom obrazovanju (NN 11/91), a u skladu s Planom mreže srednjih škola RH, te na osnovi Statuta Općine Opatija i čl. 31 Promjene Statuta Općine Opatija. Godine 2014. upisan je kao samovlasnik zgrade i dvorišta u kojima je smješten, a koji su do tog trenutka predstavljali društveno vlasništvo s pravom korištenja u korist Doma.

Korisnici usluga Učeničkog doma Lovran 

Programom odgojno-obrazovnog rada te uslugama smještaja i prehrane Učeničkog doma Lovran mogu se koristiti redoviti učenici srednjih škola Republike Hrvatske koji se školuju izvan mjesta stalnog boravka i koji su hrvatski državljani ili Hrvati iz drugih država.

Iznimno, Dom može primiti i učenike strane državljane iz programa razmjene učenika sukladno međudržavnim ugovorima, a na temelju suglasnosti nadležnog Ministarstva.

Na nepopunjena mjesta Dom može primiti i studente hrvatskih učilišta koji su hrvatski državljani ili Hrvati iz drugih država, te polaznike drugih škola, seminara i tečajeva, ako to ne ometa redoviti odgojni rad i život u Domu.

Sa svakim učenikom, odnosno korisnikom programa i usluga, Dom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Najveći broj korisnika usluga Doma su učenici koji pohađaju odgojno-obrazovne ustanove, odnosno srednje škole s područja Grada Opatije i to:  Ugostiteljsku školu Opatija, Obrtničku školu Opatija, Hotelijersko- turističku školu Opatija i Gimnaziju Eugena Kumičića Opatija, te  studenti različitih usmjerenja, s tim da najveći broj studenata polazi  Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, a sve jer se isti nalazi u neposrednoj blizini Doma.

Optimalan smještajni kapacitet Doma je 200 mjesta za učenike, a ukoliko ostane slobodnih mjesta primamo studente.  

Odgojno obrazovni rad Učeničkog doma Lovran

Dom u svojem programiranju rada polazi od humanističko-razvojne paradigme, individualnih potreba i interesa svakog učenika i realizira sadržaje kroz temeljni, posebni i izborni program. Programi u  Učeničkome domu potpora su i pomoć učeniku i roditelju u postizanju što kvalitetnijega ukupnog razvoja i obrazovanja učenika, a rezultat su zajedničkog rada svih odgajatelja, pedagoga i različitih stručnjaka koji su uključeni u rad Doma. Osnova programa rada je uzajamno poštivanje i poštovanje osobnosti uspostavom  različitih ponuda programa i mogućnosti fleksibilnoga izbora, kojima Dom nastoji uvažiti brojne posebnosti svakog mladog čovjeka. Osim programa kojima se nastoje razraditi pristupi cjeloživotnom obrazovanju i pripremiti mladež za aktivnu ulogu u svijetu rada, pozornost se pridaje i  pripremanju učenika  za preuzimanje građanske i demokratske uloge u društvu.  Učenički dom Lovran teži ostvarivanju ciljeva i zadataka odgoja i obrazovanja i to poštivanjem osobnosti svakog pojedinog učenika uz razgovore  i poticanje tolerancije i odgovornosti, uklanjanjem predrasuda, stereotipa i razvijanjem osjećaja za multikulturalnost. Psihološka karakteristika života učenika u Domu temelji se na stvaranju povoljne atmosfere u kojoj učenici mogu razvijati svoje talente i osobnost, kao i zadovoljavati potrebe - za sigurnosti, povjerenjem, ljubavi, zadovoljstvom, dok se socijalna karakteristika prožima u  interakciji s društvenom sredinom malog mjesta kao što je Lovran.

Pored pružanja usluge smještaja i prehrane kao preduvjeta za uspješno završavanje upisanih srednjih škola provodi se organizirano učenje uz instruktivan rad odgajatelja u jutarnjoj ili poslijepodnevnoj smjeni ovisno o organiziranoj nastavi u školi.  Slobodno vrijeme učenici koriste zabavno i korisno u odgojnim skupinama i organiziranim interesnim aktivnostima.

Aktivnosti u koje se učenici tijekom svog boravka u Domu mogu uključiti, a koje organizira sam Dom, su: nogomet, odbojka, stolni tenis, streljaštvo, šah, dramska sekcija, glazbena sekcija, recitatorska sekcija, likovna sekcija, kreativna grupa, stvaraonica, eko sekcija, novinarska sekcija, foto sekcija, a prema interesu učenika mogu se organizirati i dodatne aktivnosti. Osim toga, Dom za učenike organizira još i razne edukativne radionice, kvizove, zabavne večeri, priredbe te edukativna predavanja.


Misija
Doma je  provođenje sveobuhvatne  podrške učenicima u ostvarivanju mogućnosti školovanja uz poticanje s naglaskom na razvoj cjelovite ličnosti, pomoć u izobrazbi kompetentnih stručnjaka iz područja ugostiteljstva i uslužnih djelatnosti, a za potrebe turizma i  gospodarstva. Kontinuirana potpora u izobrazbi i unaprjeđenju znanja i vještina učenika ostvaruje se uz  pomoć stručnih i kompetentnih kadrova koji usmjeravaju učenike na rad  i praksu.

Vizija Doma je  uvrstiti se među najbolje u regiji i stvoriti svoju prepoznatljivu sliku holističkim pristupom u integriranom odgoju djeteta. Biti prepoznatljiv, utjecajan i vodeći čimbenik u potpori razvoja budućih turističkih kadrova.  Aktivnom suradnjom s gospodarstvom i društvenom zajednicom uključiti se u razvoj stručnosti strukovnih kadrova. U ostvarenju svoje vizije i misije poštujemo pedagoške standarde,  standarde kvalitete u procesima kontinuiranog unapređenja postojećih planova i programa, individualnih potreba i interesa učenika. 

Opći cilj Doma je pružiti potporu  učenicima u završavanju željenog zanimanja, osposobiti ih za cjeloživotno učenje, razviti socijalne i komunikacijske, tržišne kompetencije, te kompetencije za život u demokratskom građanskom društvu.  Analizom rada i uspostavom sustava kvalitete postati konkurentniji i kompetitivniji.   

 


Pogledajte galeriju:


Pogledajte slike našeg doma:

 
UD "LOVRAN"
43.istarske divizije 3, 51415 Lovran 

RAVNATELJICA:
 mr.sc. Nataša Tomić, prof.
Tel: 091/444-5770TAJNICA: 
Maja Voštan Kadić, dipl. iur.
tel: 051/292-444

PEDAGOG: